VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

služeb poskytovaných společností Root Media s.r.o. na stránkách vivala.cz
(dále jen „Podmínky“)

1. Obecná ustanovení

1.1. Užíváním portálu vivala.cz, tj. prohlížením, stažením a/nebo poslechem jeho obsahu, vkládáním jakéhokoli uživatelského obsahu (recenze, komentáře, apod.) nebo jakýmkoliv jiným užitím Služeb souhlasíte jakožto Uživatel s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, včetně veškerých dalších podmínek či pravidel, na které tyto Podmínky odkazují. V případě, že s těmito Podmínkami a jejich dodržováním nesouhlasíte, nejste oprávněn(a) užívat portál vivala.cz ani Služby poskytované prostřednictvím portálu vivala.cz.

1.2. Definice. Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

1.2.1. „Poskytovatel“ je poskytovatel Služeb na Portálu, kterým je společnost Root media, IČ: 24305812, se sídlem Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 194878, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.2.2. „Dílo“ je zvukový záznam hudebního nebo jiného zvukem vyjádřeného autorského díla, jehož rozmnoženinu nabízí Prodejce k prodeji prostřednictvím Portálu, a veškerá s ním související a společně k prodeji nabízená další autorská díla chráněná autorským zákonem (např. přebal alba). Pro účely těchto Podmínek může být Dílem rovněž soubor více autorských děl, která nejsou k prodeji nabízena ze strany Prodejce samostatně (album).

1.2.3. „Uživatel“ je fyzická osoba, která jako online posluchač a možný kupující Díla užívá Portál Poskytovatele nebo která se zaregistrovala na Portálu. Neregistrovaný Uživatel a Registrovaný Uživatel jsou v těchto Podmínkách společně označováni jako „Uživatel“.

1.2.4. „Portál“ je soubor obchodní platformy aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně nebo technicky souvisejícího hardware a software sloužící pro zajištění přístupu ke Službě ze strany Uživatelů a poskytování Služby, a to zejména prostřednictvím domény vivala.cz.

1.2.5. „Prodejce“ je fyzická či právnická osoba vykonávající práva k autorskému obsahu (Dílu) umístěnému ze strany Prodejce na Portál, která užívá Služeb Poskytovatele s cílem uzavřít prostřednictvím Portálu s Uživateli Zprostředkovanou smlouvu.

1.2.6. „Katalog Děl“ je soubor Děl příslušného Prodejce umístěných na Portálu.

1.2.7. „Služba“ představuje soubor služeb poskytovaných Poskytovatelem Uživateli a Prodejci spočívajících zejména v pronájmu části Portálu Prodejci a zprostředkování prodeje Děl ze Strany Prodejce Uživatelům.

1.2.8. „Stažení Díla“ je poskytnutí elektronické rozmnoženiny Díla prostřednictvím Portálu ze strany Prodejce Uživateli pro osobní nekomerční potřebu Uživatele na základě Zprostředkované smlouvy, a to ve formátu zvoleném Uživatelem v závislosti na Katalogu Děl Prodejce.

1.2.9. „Zprostředkovaná smlouva“ je smlouva o prodeji digitální kopie Díla uzavřená mezi Prodejcem a Uživatelem, na základě které je Uživateli umožněno Stažení Díla a jeho užití Uživatelem v souladu s čl. 4. těchto Podmínek.

1.2.10. „Dokončení platby“ znamená zaevidování řádné a úplné platby Uživatele dle Zprostředkované smlouvy v elektronickém platebním systému zajišťovaném Poskytovatelem.

1.2.11. „Uživatelské komentáře“ představují veškeré informace Uživatelem uložené či jinak zaslané nebo umístěné na Portál, a to především ve formě komentářů, recenzí, apod.

1.2.12. „Registrace“ představuje správné a úplné vyplnění povinných registračních údajů, vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a odesláním registrace v registračním okně Portálu.

1.2.13. „Neregistrovaný Uživatel“ je uživatel, který neprovedl Registraci.

1.2.14. „Registrovaný Uživatel“ je uživatel, který provedl Registraci.

1.2.15. „Nabídka Poskytovatele“ znamená aktuální a platně uveřejněnou nabídku Služeb pro daného Uživatele umístěnou na Portálu.

1.2.16. „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

1.2.17. „Zákon o některých službách informační společnosti“ znamená zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění.

2. Registrace a účet Uživatele

2.1. Uživatel je oprávněn užívat Služby s registrací (vytvořením stálého účtu Uživatele), nebo bez registrace (bez vytvoření účtu Uživatele).

2.2. K registraci lze užít údaje uvedené v rámci služeb sociální sítě (např. Facebook) dle nabídky Poskytovatele.

2.3. Poskytovatel není povinen ověřovat správnost, úplnost a pravdivost údajů uvedených Uživatelem.

3. Poskytované Služby a postavení Poskytovatele

3.1. Přístup a používání Portálu je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu (tj. náklady na internetové připojení apod.).

3.2. Poskytovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Prodejcem a Uživatelem. Poskytovatele není stranou Zprostředkované smlouvy.

3.3. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za plnění povinností ze Zprostředkované smlouvy. Práva Prodejce a Uživatele z vadného plnění ze Zprostředkované smlouvy jsou upraveny v Podmínkách smlouvy o prodeji digitální kopie zvukového díla a ve zbytku se řídí Občanským zákoníkem.

3.4. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel poskytuje Portál (resp. jeho části) Prodejcům, a nenese proto odpovědnost za případnou závadnost Děl či jiného obsahu zveřejněného Prodejci na Portálu. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu ze strany Prodejců nebo Uživatelů Portálu.

3.5. Poskytovatel neodpovídá za úplnost, přesnost, správnost informací ze strany Prodejců na Portálu ani za případné protiprávní jednání Prodejce prostřednictvím Portálu.

3.6. Všechny ceny uváděné na Portálu představují odměny Prodejci za Stažení Děl dle Katalogu Děl Prodejce.

3.7. Poskytovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Portál.

3.8. Kliknutím na některé odkazy na Portálu může dojít k opuštění Portálu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

3.9. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál, a to včetně odstranění účtu Uživatele.

3.10. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu.

4. Uzavření Zprostředkované smlouvy

4.1. Uživatel uzavírá Zprostředkovanou smlouvu s Prodejcem na základě aktuálního Katalogu Děl Prodejce.

4.2. Smlouva je uzavírána v češtině. Prodejce smlouvu po jejím uzavření archivuje. Zákazníkovi k ní bude umožněn přístup pouze na jeho vlastní žádost a náklady.

4.3. Prodejce ve svém Katalogu Děl uvádí své identifikační údaje a veškeré další informace vyžadované právními předpisy související s prodejem Děl.

4.4. Prodejce rozhoduje o rozsahu Katalogu Děl pro Uživatele, jakož i o minimální ceně jednotlivých Děl. Cena Děl je uvedena v českých korunách včetně DPH.

4.5. Nestanoví-li Zprostředkovaná smlouva jinak, Prodejce obdrží objednávku Díla prostřednictvím Portálu. Prodejce prostřednictvím Portálu bezodkladně potvrdí Uživateli doručení a přijetí objednávky včetně celkové ceny Stažení Díla, její splatnosti a uvede informace o způsobu platby. Zprostředkovaná smlouva je uzavřena tímto potvrzením doručení a přijetí objednávky Uživatele.

4.6. Nestanoví-li Zprostředkovaná smlouva jinak, je za účelem provedení platby Uživatel přesměrován na platební bránu příslušného provozovatele platebního systému.

4.7. Nestanoví-li Zprostředkovaná smlouva jinak, má Uživatel právo nejméně pěti (5) Stažení Díla po dobu dvou (2) měsíců ode dne zpřístupnění Díla. Dílo je Uživateli zpřístupněno po Dokončení platby. Prodejce zajistí Uživateli vystavení daňového dokladu na základě předchozí písemné žádosti Uživatele prostřednictvím Portálu.

4.8. Rozsah a podmínky užití Díla jsou uvedeny u jednotlivých Děl v Katalogu Děl Prodejce a Zprostředkované smlouvě.

4.9. Prodejce není povinen uzavřít Zprostředkovanou smlouvu.

4.10. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.

4.11. Zákazník souhlasem s těmito podmínkami výslovně souhlasí s dodáním Díla před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a je si vědom, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 písm. l) Občanského zákoníku.

4.12. Nestanoví-li Zprostředkovaná smlouva jinak, změny a doplňky Zprostředkované smlouvy vyžadují písemnou formu.

5. Technické požadavky Portálu

5.1. Uživatel je odpovědný za splnění technických požadavků Služby a Portálu uvedených sekci technická podpora. Splnění všech minimálních požadavků Služby a Portálu je podmínkou využívání Služby.

5.2. Díla jsou ze strany Prodejců obvykle nabízena ve formátech MP3/AAC.

5.3. Pro využívání Služby musí mít Uživatel ve svém webovém prohlížeči povolenu funkci ukládaní souborů cookies. Uživatel souhlasí s ukládáním souborů cookies na svůj počítač Poskytovatelem.

6. Práva a povinnosti Uživatelů

6.1. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:

6.1.1. nebude používat Portál, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů, a

6.1.2. nebude používat Portál, pokud nedosáhl věku 15 let.

6.2. Uživatel je povinen uvádět při Registraci pravdivé, aktuální a úplné údaje identifikující jej jako Uživatele. Pakliže Poskytovatel zjistí, že údaje nejsou pravdivé, vyhrazuje si právo zablokovat či zrušit uživatelský účet takovéhoto Uživatele.

6.3. Nestanoví-li Zprostředkovaná smlouva jinak, je Uživatel povinen užívat Díla stažená prostřednictvím Portálu výhradně pro svou osobní nekomerční potřebu, tj. nikoliv za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn (mimo jiné) Dílo měnit, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, půjčovat či pronajímat.

6.4. Uživatel není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany Prodejce k Dílu.

6.5. Uživatel je odpovědný za Uživatelské komentáře.

6.6. Uživatel je povinen zajistit soulad umístění Uživatelských komentářů na Portál s těmito Podmínkami. Uživatel zejména nesmí umístěním Uživatelských komentářů na Portál:

6.6.1. porušovat autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová;

6.6.2. podněcovat k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a/nebo přesvědčení;

6.6.3. podporovat nebo propagovat hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka;

6.6.4. podněcovat k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem, nebo schvalují trestný čin;

6.6.5. obsahovat nepravdivý údaj o jiném/jiné, způsobilý značnou měrou ohrozit jeho/její vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit jej/ji v zaměstnání, narušit jeho/její rodinné vztahy nebo způsobit mu/jí jinou vážnou újmu;

6.6.6. propagovat jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s Poskytovatelem nebo obsahují materiál způsobilý poškodit dobré jméno Poskytovatele;

6.6.7. porušovat zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti či porušovat nebo ohrožovat obchodní tajemství třetí osoby.

6.7. Uživatel nesmí užívat Portál ke komerčním účelům. Uživatel nesmí vkládat na Portál jakoukoliv placenou nebo neplacenou reklamu či reklamu třetích osob. Uživatel se nesmí v rámci Portálu chovat nebo zneužívat Službu způsobem, který by byl v rozporu s právními předpisy, těmito Podmínkami, jakož i s právy a právem chráněnými zájmy Poskytovatele, Prodejců, ostatních Uživatelů nebo třetích osob, např. vkládat nebo zasílat jakýmkoliv způsobem nevyžádaná obchodní sdělení (tzv. „spam“).

6.8. Poskytovatel neprovádí žádnou kontrolu oprávněnosti nebo neoprávněnosti ukládání nebo sdílení Uživatelských komentářů Uživatelem.

6.9. Uživatel nesmí pozměňovat obsah Portálu ani do něj jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných Uživatelích a/nebo Prodejcích.

6.10. Uživatel není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje umožňující přístup na jeho uživatelský účet osobě, která není ve vztahu k Uživateli osobou blízkou. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody. V případě, že se Uživatel dozví nebo bude mít důvodné podezření o zneužití své účtu (či neoprávněném přístupu k němu), je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Poskytovatele. V případě, že tuto skutečnost Poskytovateli bezodkladně neoznámí, nese plnou odpovědnost za případně vzniklou škodu, jako by se zneužití dopustil sám.

6.11. S výjimkou užití Děl na základě Zprostředkované smlouvy není Uživatel bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele oprávněn k užití jakýchkoli autorských děl umístěných na Portálu.

7. Práva a povinnosti Poskytovatele

7.1. Poskytovatel není povinen žádným způsobem sledovat ani jinak analyzovat Uživatelské komentáře.

7.2. Poskytovatel není (v souladu s ustanovením § 6 Zákona o některých službách informační společnosti) povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace. Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakéhokoli Uživatelského komentáře nebo jeho části.

7.3. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Portál, jakož i poskytované Služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Uživatele. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých Služeb, případně tuto funkčnost mohou i zcela vyloučit.

8. Následky porušení Podmínek

8.1. V případě porušení těchto Podmínek ze strany Uživatele je Poskytovatel oprávněn:

8.1.1. omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli; a/nebo

8.1.2. účet Uživatele bez náhrady zablokovat či zrušit.

8.2. Uživatel, jemuž byl zablokován nebo zrušen účet Uživatele, není oprávněn nadále užívat Portál, a to ani pod odlišným účtem.

9. Odpovědnost za škodu

9.1. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno výslovně jinak, Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb nebo Portálu, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Poskytovatel zejména Uživateli nezaručuje, že:

9.1.1. Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;

9.1.2. Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb;

9.1.3. Služby budou poskytovány bez chyb.

9.2. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Portálu, Služeb či jakéhokoli Uživatelského komentáře. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:

9.2.1. nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost nebo rychlost jakékoliv Služby;

9.2.2. nedoručení, neuložení či ztráta jakéhokoli Uživatelského komentáře.

10. Ochrana osobních údajů a obchodní sdělení

10.1. Poskytovatel nezpracovává osobní údaje Uživatelů jinak, než za podmínek daných právními předpisy k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž Uživatel vyslovil souhlas. Veškeré údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění níže uvedených účelů a zpravidla pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

10.2. Provedením Registrace uděluje Uživatel Poskytovateli jako správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen „ZoOÚ“) souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle Podmínek. Poskytovatel se zavazuje chránit veškeré údaje Uživatele získané při Registraci v souladu se ZoOÚ. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele poskytnout informace o Uživateli třetím osobám nebo orgánům veřejné moci v případech upravených právními předpisy.

10.3. V souvislosti s poskytováním Služby jsou zpracovávány v souladu se ZoOÚ osobní údaje jednotlivých Uživatelů. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu Uživatelů nebo na základě oprávnění vyplývajícího ze ZoOÚ. Osobní údaje každého Uživatele jsou zpracovávány v rozsahu údajů, které příslušný Uživatel poskytne nebo zvolí, že je Poskytovatel oprávněn je zjišťovat.

10.4. Osobní údaje jsou ve vztahu k Uživateli zpracovávány ve výše uvedeném rozsahu, a to za účelem poskytování Služeb (včetně uzavření Zprostředkované smlouvy) a komunikace mezi Poskytovatelem a Uživateli.

10.5. Správcem i zpracovatelem zpracovávaných osobních údajů je Poskytovatel. Poskytovatel jako správce osobních údajů může zpřístupnit zpracovávané osobní údaje výhradně v souvislosti s provozem Portálu a poskytováním dalších služeb na Portálu prostřednictvím dalších poskytovatelů služeb.

10.6. Osobní údaje jednotlivých Uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

10.7. Osobní údaje jsou ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány zpravidla pouze na dobu nezbytnou pro statistické zpracování činnosti Uživatele při používání Služby, nejdéle však po dobu 30 dnů přesahující dobu, po kterou je daný subjekt údajů Uživatelem ve smyslu Podmínek. IP adresa Uživatele je uchovávána nejvýše na dobu nezbytnou pro vyhodnocení a zajištění zabezpečení Portálu a na něm poskytovaných Služeb. Osobní údaje subjektu, který přestane být Uživatelem (např. důsledku zrušení účtu), jsou nejdéle po uplynutí výše uvedené lhůty trvale odstraněny. Poskytovatel si vyhrazuje zpracovávat anonymizované údaje o užívání Služby za účelem zlepšení provozu Portálu a na něm poskytovaných Služeb.

10.8. Každý Uživatel má právo požádat Poskytovatele, o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Za poskytnutí informace je Poskytovatel oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.9. Každý Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Poskytovatele o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jestliže bude žádost Uživatele shledána oprávněnou, Poskytovatel neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Poskytovatel žádosti nevyhoví, může se Uživatel obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Uživatele obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

10.10. Osobní údaje zpracovávané Poskytovatelem mohou být za podmínek uvedených v ZoOÚ předány třetí osobě, pokud s takovým předáním Uživatel nevyslovil nesouhlas.

11. Obchodní sdělení a Reklama

11.1. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní nebo propagační sdělení. Tato sdělení se mohou týkat obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.

11.2. Pokud Uživatel vyjádřil při Registraci nebo jiné příležitosti souhlas se zasíláním obchodních sdělení, může Poskytovatel v souladu se Zákonem o některých službách informační společnosti informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých službách, popř. o službách a produktech subjektů, které jsou s Poskytovatelem ve smluvním vztahu, a to s využitím jak jeho uživatelského účtu, tak e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel zároveň umožní Uživateli při každém učiněném reklamním sdělení přikázat bez zvláštních nákladů ukončení reklamy.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem jsou příslušné soudy České republiky.

12.2. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

12.3. Jakákoliv komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu), nestanoví-li tyto Podmínky jinak.

12.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto Podmínek. O takové změně Podmínek informuje Poskytovatel Uživatele prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu uvedenou Uživatelem v Objednávce. Změny Podmínek nabývají účinnosti ke dni, který Poskytovatel určí, s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Uživateli změny nabývají účinnosti pouze, pokud Uživatel se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování ve využívání Služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen se zdržet užívání Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.

12.5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené se službami poskytovanými Poskytovatelem dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby, ať už dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, či na základě jiných právních titulů. Převod nebo přechod práv a povinností Uživatele a Poskytovatele nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek.

12.6. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

12.7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2014.